اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی

اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                              صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه……………………………………… 2 1-1  بیان […]


 

1-2  مسئله تحقیق……………………………. 5

1-4  اهداف تحقیق……………………………. 8

1-5  مدل و متغیرهای تحقیق……………………. 8

1-6  سوالات تحقیق……………………………. 12

1-7  فرضیه های تحقیق………………………… 12

1-8  پیشینه تحقیق…………………………… 13

1-9  قلمرو تحقیق……………………………. 22

1-10  نوع تحقیق…………………………….. 22

1-11  روش و ابزار گردآوری داده ها…………….. 22

1-12  جامعه و نمونه آماری……………………. 22

1-13  روش تلخیص، توصیف داده ها و آزمون فرضیات….. 23

1-14  تعریف عملیاتی متغیرها………………….. 24

2ـ1  مقدمه…………………………………. 26

2ـ2  بخش بندی بازار…………………………. 27

2ـ2ـ1  تعیین بازار مورد هدف………………….. 31

2ـ3  مفاهیم بخش بندی………………………… 33

2ـ4  مزایای بخش بندی………………………… 35

2ـ5  فرآیند بخش بندی بازار…………………… 39

2-7 تقسیم بندی بخش های بازار…………………. 57

2-7-1  بازاریابی انبوه………………………. 58

2-7-2  بازاریابی مبتنی بر بخش هایی از بازار……. 58

2-7-4  بازاریابی خرد………………………… 60

2-8-1  بازاریابی یکسان………………………. 62

2-8-2  بازاریابی تفکیکی……………………… 63

2-8-3  بازاریابی متمرکز……………………… 64

2-10  قواعد واصول بخش بندی…………………… 65

2-12 طبقه بندی متغیرهای بخش بندی……………… 70

2-12-1 بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی….. 72

2-12-1-1 سن: ………………………………. 73

2-12-1-2 جنسیت :…………………………….. 74

2-12-1-3 چرخه حیات خانواده:…………………… 75

2-12-1-4) اندازه خانواده…………………….. 76

2-12-1-5 درآمد :…………………………….. 76

2-12-1-6 شغل:………………………………. 77

2-12-1-7 تحصیلات :……………………………. 78

2-12-2بخش بندی بر اساس مناطق جغرافیایی………… 78

2-12-3 بخش بندی بر اساس عوامل روانشناختی………. 79

2-12-3-1طرز تفکر ………………………………………………………………… 81

2-12-3-2 شخصیت :…………………………….. 82

2-12-3-3سبک زندگی :………………………….. 83

2-12-3-3-1 بازاریابی سبک زندگی ……………….. 84

2-12-3-4 طبقات اجتماعی ………………………. 85

2-12-4 بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری………….. 86

2-12-4-1 موقعیت خرید ………………………………………………………… 86:

2-12-4-2 منافع مصرف کنندگان:…………………………………………. 87

2-12-4-3 وضعیت مصرف کننده……………………. :88

2-12-4-4 میزان مصرف…………………………………………………………… 89

2-12-4-5 میزان وفاداری………………………. 89

2-15 تکنیکهای تحلیلی بخش بندی………………… 95

بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………….. 96

2-17  مباحث بخش بندی بازار بین المللی……….. 102

3-1   مقدمه……………………………….. 108

3-2  نوع تحقیق……………………………… 108

3-3  ابزار پژوهش…………………………… 109

3-3-1   تبیین پرسشنامه  ……………………. 109

3-3-3   روایی پرسشنامه……………………… 110

3-3-4  پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه……………. 111

3-4  جامعه آماری…………………………… 112

3-5  نمونه آماری………………………….. 112

3-5-1  تعیین حجم نمونه……………………. 113

3-6   روش های آماری بخش بندی و آزمون فرضیه ها.. 114

3-7  فنون آماری بخش بندی…………………… 115

3-7-1  تحلیل عاملی……………………….. 115

3-7-2  تحلیل خوشه ای …………………….. 115

3-7-2-1  تحلیل خوشه ای K-Means……………… 117

3-7-2-2  تعداد خوشه ها………………………. 118

3-7-3  فنون تحلیل آماری آزمون فرضیه ها……….. 119

3-7-3-1  تحلیل واریانس یکطرفه………………… 119

3-7-3-2  آزمون استقلال کای- مربع……………. 120

3-7-3-3  آزمون کروسکال- والیس………………… 120

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه ها

4-1  مقدمه………………………………… 122

4-2  توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی……… 123

4-2-1  جنسیت………………………………. 123

-2-2  وضعیت تاهل…………………………… 123

4-2-3  شغل………………………………… 123

4-2-4  تحصیلات……………………………… 124

4-2-5   سن………………………………… 124

4-2-6  تعداد اعضای خانواده………………….. 125

4-2-7  درآمد………………………………. 125

4-3  تحلیل داده های مدل تحقیق……………….. 127

4-5  آزمون فرضیه ها………………………… 132

4-5-1  آزمون فرضیه فرعی اول…………………. 132

4-5-2  آزمون فرضیه فرعی دوم…………………. 133

4-5-3  آزمون فرضیه فرعی سوم…………………. 134

4-5-4  آزمون فرضیه فرعی چهارم……………….. 136

4-5-5  آزمون فرضیه فرعی پنجم………………… 137

4-5-6  آزمون فرضیه فرعی ششم…………………. 138

4-5-7  آزمون فرضیه فرعی هفتم………………… 139

فصل پنجم: تحلیل یافته ها: نتیجه‌گیری‌وپیشنهادها

5-1  مقدمه………………………………… 143

5-2  تحلیل یافته ها………………………… 143

5-2-1   نتایج تحلیل عاملی…………………… 143

5-2-2  نتایج بخش بندی………………………. 144

5-2-3  نتایج حاصل از فرضیات…………………. 146

5-2-4  اولویت بندی منافع مورد نظر مصرف کنندگان در خرید خودرو با استفاده از آزمون فریدمن…………………….. 149

5-3  نتیجه گیری……………………………. 150

5-3-1  توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی……. 150

5-3-2  توصیف و تحلیل متغیرهای مدل منافع پژوهی خرید 151

5-4  محدودیت های پژوهش……………………… 153

5-5  پیشنهادها…………………………….. 154

5-5-1  پیشنهاد هایی بر اساس یافته های تحقیق…… 154

5-5-2  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………….. 155

منابع…………………………………….. 157

ضمائم ……………………………………. 167

 

جدول 2-4  معیارهای بخش بندی اثربخش …………… 68

جدول2-8  اهداف بخش بندی ومبناهای متناسب باآنها…. 93

جدول 4-3  توزیع جنسیت و تحصیلات………………. 124

جدول 4-4  توزیع جنسیت و سن………………….. 125

جدول 4-5  توزیع تحصیلات و درآمد………………. 126

جدول 4-6  توزیع شغل و درآمد…………………. 126

جدول 4-7  آزمون بارتلت و KMO……………….. 127

جدول 4-8   نتایج تحلیل عاملی………………… 128

جدول 4-9  نتایج تحلیل خوشه ای……………….. 132

جدول 4-10   تحلیل واریانس یکطرفه فرضیه سن…….. 135

جدول 4-11  تحلیل واریانس یکطرفه فرضیه میزان وفاداری 140

جدول 5-1   عامل های استخراج شده……………… 144

جدول 5-2  نتایج تحلیل خوشه ای……………….. 144

جدول 5-3  بخش های استخراج شده……………….. 145

جدول 5-3  اولویت بندی منافع مورد نظر مصرف کنندگان 150

شکل 2-2  مزایای بخش بندی بازار……………. 39

شکل 2-3  مدل STP………………………… 39

شکل 2ـ4  مثال ساده ای از نقشه بازار برای شرکت فرضی الف   41

شکل 2ـ5  ماتریس چهارخانه ای   ……………. 48

شکل 2-6  فرآیند بخش بندی بازار …………… 55

شکل 2-7  فرآیندی دیگر برای بخش بندی بازار….. 56

شکل 2-11 مباحث بخش بندی بازار بین المللی…… 103

 

 

 

 

چکیده

در پاسخ به تغییرات محیط رقابتی شرکت ها شعار خدمات متمایز و بخش بندی بازار را در پیش گرفته اند تا بتوانند نیازهای تک تک مشتریان را در بازار هدف ارضا کنند. در سال های اخیر رویکرد بازاریابی ارتباطی یا بازاریابی تک به تک از اساسی ترین رویکردهایی است که توسط شرکت ها استفاده می شود. این رویکرد که سطح نهایی بخش بندی است در پی ارضای نیازهای تک تک مشتریان در بازار هدف می باشد. یکی دیگر از رویکرد هایی که امروزه برای بخش بندی بازار مورد استفاده قرار می گیرد رویکرد “منافع پژوهی خرید” است .منافع پژوهی به انواع مزیت هایی اطلاق می شود که مصرف کنندگان در محصولات جستجو می کنند..بنابراین، در این تحقیق بازار خودرو بر اساس منافع مورد نظر مصرف کنندگان شهر شیراز بخش بندی می شود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان تندر 90 در شهر شیراز تشکیل داده و نمونه مشتمل بر 250 نفر از مصرف کنندگان تندر 90 در مناطق پنجگانه(شمال- جنوب- مرکز- شرق- غرب) شهر شیراز است.ابزار پژوهش، پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت است.مدل تحقیق با 27 متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق در سه مرحله است. در مرحله اول با استفاده از تحلیل عاملی تعداد متغیرها به پنج متغیر کاهش یافت سپس پنج متغیر استخراج شده به عنوان متغیر ورودی الگوریتم تحلیل خوشه ای K-Means در نظر گرفته شده ،بعد از اجرای تحلیل خوشه ای، بازار با توجه به منافع مورد نظر مصرف کنندگان به چهار بخش تقسیم شد.بعد از شناسایی بخش ها به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج آزمون های آماری نشانگر وجود رابطه معنی داری بین عوامل ” وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد، وفاداری ” با منافع مورد نظر مصرف کنندگان خودرو است که در قالب بخش های بازار ارائه شده است. در این تحقیق فرضیه های تاثیر جنسیت مصرف کنندگان و سن در انتخاب و خرید خودرو تایید نشد.

 

 

فصل اول:

 

 


مقدمه

یکی از اصول مسلم حاکم بر بازار رقابتی کنونی مشتری مداری و اعتقاد به اصول مشتری محوری می باشد. در واقع عصر امروز را عصر “تولید هدفمند” نام نهاده اند. بنابراین امروزه شرکت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. در این روش کل بازار را به بخش های مختلفی تقسیم می نمایند و بهترین و مناسب ترین بخش ها را بر می گزینند و برای ارائه خدماتی سودآور، بهتر از رقبای خود، استراتژی های سازمانی را تدوین و طرح ریزی می نمایند.

از آنجا که برای بخش بندی بازار مبنای ثابتی وجود ندارد، تا شرکت ها بر اساس آن بازارهایشان را بخش بندی نمایند، برای بخش بندی بازار روی متغیرهای زیادی کار شده است، به طوری که این متغیرها به تنهایی و یا به صورت جمعی ساختار بازار را نشان می دهند.

با توجه به اینکه امروزه در بازار عرضه محصولات از تقاضای آن زیادتر شده است و شرکت های مختلف انواع گوناگونی از محصولات با ویژگی های مختلف را به بازار عرضه می کنند و از طرف دیگر مصرف کنندگان تنها محصولی را می خرند که نیازها و خواسته های آنها را بهتر برآورده کند. یکی از ابزارهای قوی برای شناسایی دقیق نیازهای مشتریان و ارضای این نیازها بخش بندی بازار می باشد. در بخش بندی بازار نیازهای مشتریان شناسایی و افرادی که دارای نیازهای مشترکی هستند در یک گروه قرار می گیرند. بازار از خریداران تشکیل می شود و خریداران تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این امکان وجود دارد که خریداران از نظر خواسته، قدرت خرید، محل جغرافیایی، نوع نگرش و شیوه خرید با یکدیگر متفاوت باشند بنابراین سازمان هایی که در بازارهای مصرفی یا تجاری محصولات یا خدماتی را عرضه می نمایند نمی توانند نظر همه خریداران را با یک محصول و یک شیوه بازاریابی به طرف خود جلب نمایند. خریداران دارای نیازهای متفاوت بوده و به هنگام خرید از روش های مختلف استفاده می نمایند. بنابراین امروزه شرکت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. این نوع بازاریابی به شرکت ها کمک می کند تا از فرصت های بازاریابی خود بهتر استفاده نمایند. لازمه بازاریابی مبتنی بر هدف بخش بندی بازار می باشد. بخش بندی بازار که به معنی تفکیک بازار بر اساس گروه های مصرف کننده است شامل گروهی از افراد می شود که ضمن دارا بودن یک یا چند ویژگی مشترک دارای نیازها یا واکنش های مشابه نسبت به کالاها و برنامه های بازاریابی شرکت هستند. و از دو بعد برای شرکت ها مفید است اول اینکه موجب می شود تا شرکت با توجه به توانایی هایش مشتریان را انتخاب کند تا نسبت به رقبا بهتر بتواند نیازهایشان را برآورده نماید. دوم اینکه موجب می شود فعالیت های بازاریابی شرکت در یک بخش متمرکز شده و به بخش هایی سوق داده شود که کارایی بیشتری داشته و با تناسب بیشتر با این بخش ها فعالیت های بازاریابی را طراحی نماید.

حال، با توجه به رقابتی بودن بازار خودرو در این تحقیق سعی بر این است که با توجه به مدل منافع پژوهی خرید به بخش بندی بازار تندر 90 پرداخته شود. برای نیل به این هدف 20 مزیت را که به نظر می رسد در خرید خودرو برای مصرف کنندگان دارای اهمیت باشد شناسایی شد. و بر اساس این مزیت ها افراد با نیازهای مشابه را در یک گروه قرار می گیرند. برای بخش بندی بازار مدل های مختلفی وجود دارد. در شکل 1-1 مدل های سه گانه بخش بندی بازار نشان داده شده است. که عبارتند از:1) بخش بندی بر اساس ویژگی های فردی  2) بخش بندی بر اساس مزایا   3) بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری

متغیرهای این مدل های سه گانه در این تحقیق به طور کامل تشریح شده است. در مدل بخش بندی بر اساس ویژگی های فردی متغیرهای معروف عبارتند از: 1) جمعیت شناختی 2) جغرافیایی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۲۱
postel postel

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی